Przejdź do treści
Home » Regulamin – Warnija 2022

Regulamin – Warnija 2022

REGULAMIN MARATONU ROWEROWEGO „WARNIJA”SZLAKAMI WARMII 2022

 1. ORGANIZATOR Organizatorem maratonu rowerowego jest Stowarzyszenie Warnija
  Szlakami Warmii (KRS: 0000754445) reprezentowane przez Andrzeja Emę i
  Mirosława Czaplińskiego,
 2. CEL MARATONU ● popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w
  Polsce, ● sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, ●
  propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, ●
  rozwinięcie współpracy między organizacjami samorządowymi oraz mieszkańcami, ●
  prezentacja walorów krajoznawczych regionu Warmii oraz w szczególności Gminy
  Dywity. Prezentacja oferty turystycznej Gminy Dywity, gospodarstw
  agroturystycznych jak i przedsiębiorców z naszej gminy.
 3. TERMIN I MIEJSCE. Data sobota 06 sierpnia 2022, w Gminie Dywity, bazą imprezy
  oraz miejscem startu i mety będzie stadion w Dywitach.
 4. PROGRAM MARATONU Sobota, 06 sierpnia
  START pierwszej grupy
  400 km – 00:05 – limit czasu 27h
  200 km – 08:00 – limit czasu 13,5h
  120 km – 10:00 – limit 7h.
  70 km – 11:00 – limit 5h,
  30 km -12:00
  Grupy liczą do 15 osób.
  Uwaga: kolejne grupy będą startować co 2-5 minut.
 5. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW PODCZAS MARATONU maraton
  rowerowy odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą
  zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego
  uczestnicy maratonu zobowiązani są do: ● Przestrzegania obowiązków uczestnika
  oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora maratonu. ●
  maraton nie jest wyścigiem. ● Posiadanie sprawnego technicznie roweru,
  wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. ● Poruszanie się zgodnie z
  zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy
  rowerami 3-5 m. ● Brak przestrzegania Prawa Drogowego niesie ze sobą ryzyko
  wypadków. ● Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
  ● Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy
  poszczególnymi grupami kolumny. ● Każdy manewr na drodze musi być
  przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz
  odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. ● Podczas postoju nie należy tarasować
  drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie lub
  miejscu do tego wyznaczonym, ● Przed wyruszeniem organizator maratonu rozdaje
  mapy z zaznaczoną trasą przejazdu, ● Uczestnicy biorą udział w maratonie na własną
  odpowiedzialność.
 6. TRASA MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY ● Trasa
  maratonu wymaga dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. ● Jazda odbywa się
  samodzielnie lub w grupach. ● Uczestnicy maratonu, którzy z jakiś powodów będą
  zmuszeni przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do mety lub do domu. ● Na
  trasie maratonu Organizatorzy przygotują punkty regeneracyjne, na których
  maratończycy otrzymają wodę, owoce, pieczywo oraz będą mogli skorzystać z
  serwisu rowerowego. ● Zawodnicy będą wyposażeni w numery startowe . ● W
  najbardziej newralgicznych miejscach przygotowane będą strzałki na drodze. ● Meta
  zamykana jest o godz. 20:00. Po tym czasie kończy pracę obsługa mety.
 7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE Zapisy elektroniczne do 15 lipca do godziny
  23:59 ● Wpisowe dystans 30km -30zł ,dystans 70km-100zl, 120km-100zł dystans
  200km- 140zł, dystans 400 km- 200zł przelewem / w Biurze Zawodów w dniu
  maratonu można będzie się zapisać jedynie jeżeli będą wolne miejsca – dodatkowa
  opłata 50 zł (trasa rodzinna 10zł) -limit: 400 osób na wszystkie trasy ; Dane do
  wpłat: Stowarzyszenie Warnija Szlakami Warmii, ul. Spółdzielcza 30 11-001 Dywity
  Numer rachunku (Santander Bank Polska): 57 1090 2590 0000 0001 4715 3403
 8. Maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów
  turystyki rowerowej o dobrym przygotowaniu kondycyjnym; ● Warunkiem
  dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i rejestracja przez serwis internetowy, lub
  w dniu zawodów na miejscu. Młodzież poniżej 18 roku życia może wziąć udział w
  maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na start w maratonie oraz
  zaświadczenia od lekarza sportowego dopuszczającego do startu w maratonie.
  Stosowne oświadczenie należy wypełnić w Biurze Zawodów w dniu imprezy w
  obecności opiekuna prawnego; ● Obowiązkowe wyposażenie: kask sztywny.
  Organizatorzy zalecają posiadanie telefonu komórkowego i korzystanie z niego tylko
  podczas postoju.
 9. NA TRASIE ZABRANIA SIĘ ● Spożywania alkoholu i innych środków
  odurzających; ● Zaśmiecania trasy maratonu oraz miejsc przyległych; ● Niszczenia
  przyrody.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA ● Organizatorzy maratonu nie
  przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie maratonu,
  zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich; ● Udział w maratonie rowerowym
  jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od
  warunków pogodowych zastanych na trasie; ● Organizator nie ponosi
  odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez
  uczestników; ● Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy
  uczestników,
 11. NAGRODY I ● W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: ○ numer startowy, i
  mapę maratonu, pamiątkowy medal. ○ BUFETY (napoje zimne i ciepłe, posiłki
  regeneracyjne),
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ● Maraton odbędzie się bez względu na pogodę. ●
  Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania
  z zorganizowanej pomocy osób trzecich. ● Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i
  żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach. ●
  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu uczestnika w
  przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku
  lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu. ●
  Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów. . ● Za
  szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
  ● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
  dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. ● Każdy uczestnik bierze udział w
  maratonie na własną odpowiedzialność. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia winny
  przed starem skonsultować się z lekarzem sportowym. ● Organizator nie ponosi
  odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. ● Uczestnik Maratonu
  wypełniając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża
  zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych
  organizatorów maratonu w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach
  internetowych imienia, nazwiska roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z
  Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101
  poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r.(Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 204). Ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania. ● Wszyscy uczestnicy startując w maratonie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu maratonu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. ● Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. ● Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu. ● Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną, nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ, DANE KONTAKTOWE,
  MAPY ● Przebieg i informacje o imprezie- Andrzej Ejma tel. 604 574 662, Mirosław
  Czapliński tel. 601 448 874; ●; ● Informacje o imprezie Adres e-mail Biura
  Zawodów: warnija2018@gmail.com; Profil na portalu Facebook:
  www.facebook.com/szlakamiwarmii Zapisy: https://warnija.pl

Numer rachunku (Santander Bank Polska): 57 1090 2590 0000 0001 4715 3403